Методичнi матерiали з дисциплiни "Загальна фiзика" для студентiв  факультету  ТеСЕТ СумДУ

1-й семестр викладання (1-й курс, осінній семестр 2016/2017н.р.) спеціальність " Екологія та охорона навколишнього середовища"

План навчального процесу для студентiв 1 курсу факультету ТеСЕТ з дисциплiни "Загальна фiзика" на осінній семестр 2016/2017 навчального року. (ЕК-61)

Питання до iспиту з дисциплiни "Загальна фiзика" для студентiв 1-го курсу ТеСЕТ, весняний семестр 2016/2017 року. (ЕК-61)

 

Розрахунковий лист до лабораторної роботи №5.
Розрахунковий лист до лабораторної роботи №6.
Розрахунковий лист до лабораторної роботи №7.

Розрахунковий лист до лабораторної роботи №9.

 

Розрахунковий лист до лабораторної роботи №10.
Розрахунковий лист до лабораторної роботи №11.
Розрахунковий лист до лабораторної роботи №12.

Розрахунковий лист до лабораторної роботи №13.
Розрахунковий лист до лабораторної роботи №15.

 

До самостійної перевірки розрахунків у лабораторних роботах:

1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми

2 Перевірка другого закону динаміки поступального руху

5 Визначення відношень питомих теплоємнотей газів методом адіабатичного розширення

7 Дослідження коефіцієнта поверхневого натягу води та впливу на нього поверхнево-активних речовин

6 Вивчення ентропії системі у необоротному процесі

13 Дослідження видимого спектра атомарного водню

15 Дослідження радіоактивного випромінювання

 

 

 

Список лiтератури:

 1. Савельев И.В. Курс физики. Т.1. Механика. Молекулярная физика. - М.: Наука, 1989.
 2. Савельев И.В. Курс физики. Т.2. Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика.-М.:Наука,1989.
 3. Савельев И.В. Курс физики. Т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Фзика атомного ядра и элементарных частиц. - М.:Наука,1989.
 4. Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Пiвень Г.Ф. Курс фiзики: Навч. посiбник: У 2 кн. Книга 1. Фiзичнi основи механiки. Електрика i магнетизм. - 2-ге вид. - К.: Либiдь, 2001.
 5. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фiзики: Навч. посiбник: У 2 кн. Книга 2. Оптика. Фiзика атома i атомного ядра. Молекулярна фiзика i термодинамiка. - К.: Либiдь, 2001.
 6. Фізика: Конспект лекцій /Укладач О.В. Лисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – Ч.1.
 7. Фізика: Конспект лекцій /Укладач О.В. Лисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – Ч.2.
 8. Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з дисциплiни "Загальна фiзика" / Укладачi: О. В.Лисенко. — Суми: Вид-во СумДУ, 2011. - Ч.1
 9. Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з дисциплiни "Загальна фiзика" / Укладачi: О. В.Лисенко. — Суми: Вид-во СумДУ, 2011. - Ч.2
 10. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1: Механика. Молекулярная физика. - 2-е изд., перераб. - М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. - 432 с.
 11. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.2: Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - 2-е изд., перераб. - М.: Наука, 1982. - 496 с.
 12. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. - 3-е изд., испр. - М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1987. - 320 с.
 13. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Учеб. пособие: Для вузов. В 5 т. Т. I. Механика. - 4-е изд., стереот. - М.: ФИЗМАТЛИТ;
  Изд-во МФТИ, 2005. - 560 с.
 14. Сивухин Д. В. Общий курс физики: Учеб. пособие: Для вузов. В 5 т. Т. II. Термодинамика и молекулярная физика. - 5-е изд., испр. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 544 с.
 15. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Учеб. пособие: Для вузов. В 5 т. Т. III. Электричество. - 4-е изд., стереот. - М.: ФИЗМАТЛИТ; Изд-во МФТИ, 2004. - 656 с.
 16. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Учеб. пособие: Для вузов. В 5 т. Т. IV. Оптика. - 3-е изд., стереот. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 792 с.
 17. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Учеб. пособие: Для вузов. В 5 т. Т. V. Атомная и ядерная физика. - 2-е изд., стереот. - М.: ФИЗМАТЛИТ; Изд-во МФТИ, 2002. - 784 с.
 18. Чертов А. Г., Воробьев А. А. Задачник по физике: Учеб. пособие для студентов вузов.— 4-е изд., перераб. и доп.— М.: Высш. шк., 1981.— 496 с.
 19. Опанасюк А.С., Міщенко Б.А. Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни "Загальна фізика" : для викладачів та студентів інженерного факультету денної та заочної форм навчання: Навчальний посібник, Ч.1. - Суми : СумДУ, 2006. - 184 с.
 20. Опанасюк А.С., Міщенко Б.А.Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни "Загальна фізика" : для викладачів та студентів інженерного факультету денної та заочної форм навчання: Навчальний посібник, Ч.2. - Суми : СумДУ, 2006. - 142 с.
 21. Опанасюк А.С., Міщенко Б.А. Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни "Загальна фізика" : Для викладачів та студентів інженерного факультету денної та заочної форм навчання, Ч.3. - Суми : СумДУ, 2006. - 147с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2