Головна сторінка Загальна фізика загальна інформація про дисципліну
PDF Друкувати

Загальна інформація про дисципліну “Загальна фізика” для студентів заочного факультету СумДУ напрямків підготовки: 6.091400 „Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління”, 6.090800 „Електроніка”, 6.090600 „Електротехніка”


Термін, обсяг викладання
Дисципліна «Фізика» є нормативною (обов'язковою) дисципліною циклу природничо-наукової підготовки. Термін викладання: 3-ий, 4-ий та 5-ий семестри навчання. Обсяг викладання: навчальна робота 324 год. Загальний обсяг аудиторної роботи (лекційні, практичні та лабораторні заняття) - 46 год.

Мета і завдання викладання дисципліни
Вивчення основних фізичних явищ та ідей; оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями сучасної та класичної фізики, а також методами фізичного дослідження. Формування наукового світогляду й сучасного фізичного мислення. Оволодіння прийомами й методами розв’язування конкретних задач з різних областей фізики. Ознайомлення з сучасними науковими приладами, формування навичок проведення фізичного експерименту. Формування навичок фізичного моделювання прикладних задач майбутньої спеціальності.

Опис дисципліни
3 семестр навчання
Кінематика. Динаміка матеріальної точки. Закони збереження. Тверде тіло в механіці. Механіка рідин. Елементи спеціальної теорії відносності. Макроскопічний стан. Перший закон термодинаміки. Другий закон термодинаміки. Статистичні розподіли. Явища переносу. Реальні гази та рідкий стан.
4 семестр навчання
Електричне поле у вакуумі. Електричне поле у діелектриках. Провідники в електричному полі. Енергія електричного поля. Постійний електричний струм. Магнітне поле у вакуумі. Магнітне поле в речовині. Електромагнітна індукція. Рівняння Максвелла. Коливальні процеси. Хвильові процеси. Інтерференція світла. Дифракція світла. Поляризація світла. Поширення світла в речовині.
5 семестр навчання
Теплове випромінювання. Фотони. Хвильові властивості мікрочастинок. Квантування фізичних величин. Фізика атомів і молекул. Випромінювання і спектри. Зонна теорія твердих тіл. Атомне ядро. Сучасна картина світу.

Лектори
Ромбовський Михайло Юрійович, Орлова Ольга Олександрівна.
Кафедра теоретичної фізики СумДУ.

Мова викладання
Українська

LAST_UPDATED2