Головна сторінка Статистична фізика загальна інформація про дисципліну

Загальна інформація про дисципліну “Статистична фізика” для студентів заочного факультету СумДУ напрямку підготовки 6.090800 „Електроніка”


Термін, обсяг викладання
Дисципліна «Статистична фізика» є нормативною (обов'язковою) дисципліною циклу професійної та практичної підготовки. Термін викладання: 5-ий семестр навчання. Обсяг викладання: навчальна робота 81 год. Загальний обсяг аудиторної роботи (лекційні та практичні заняття) -10 год.


Мета і завдання викладання дисципліни
Надати студентам теоретичні знання з статистичної фізики, що дозволять їм засвоїти пов’язані з майбутньою професією дисципліни, орієнтуватися у потоці наукової та технічної інформації, забезпечить можливість використання нових фізичних принципів у тих областях, в яких вони спеціалізуються.
Сформувати у студентів навички наукового мислення, фізичну картину світу, вірне розуміння меж придатності фізичних понять, законів, теорій, уміння оцінювати рівень достовірності результатів, отриманих за допомогою експериментальних або математичних методів дослідження.
Сформувати навички розв’язання типових задач із статистично фізики та тих, які необхідні студентам у майбутньому для вирішення професійних завдань.

Опис дисципліни
5 семестр навчання
Фазовий простір. Функція розподілу. Розподіли Гіббса для квантових та класичних систем. Розподіли Максвелла та Больцмана. Практичне застосування розподілів Максвелла та Больцмана. Статистичне обґрунтування законів термодинаміки. Термодинамічні потенціали. Термодинамічні властивості класичних ідеальних газів. Квантові статистики Фермі-Дірака та Бозе-Ейнштейна. Застосування статистики Фермі-Дірака для опису системи електронів. Застосування статистики Бозе-Ейнштейна для описання системи бозонів. Теорія флуктуацій. Кінетичне рівняння Больцмана. Явища переносу. Системи зі змінною кількістю частинок. Хімічний потенціал. Теорія фазових переходів.

Лектор
Овчаренко Юрій Михайлович, канд. фіз.-мат. наук, доцент.
Ромбовський Михайло Юрійович.
Кафедра теоретичної фізики СумДУ.

Мова викладання
Українська

LAST_UPDATED2