Головна сторінка
PDF Друкувати

Загальна інформація про дисципліну “ФІЗИКА” для студентів факультету ЕлІТ СумДУ

Термін, обсяг викладання
Дисципліна «Фізика» є нормативною (обов'язковою) дисципліною циклу природничо-наукової підготовки. Термін викладання: 2-ий та 3-ій семестри навчання. Обсяг викладання: навчальна робота 300 год. – 10 кредитів. Загальний обсяг аудиторної роботи (лекційні, практичні та лабораторні заняття) -128 год.

Мета і завдання викладання дисципліни
Вивчення основних фізичних явищ та ідей; оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями сучасної та класичної фізики, а також методами фізичного дослідження. Формування наукового світогляду й сучасного фізичного мислення. Оволодіння прийомами й методами розв’язування конкретних задач з різних областей фізики. Ознайомлення з сучасними науковими приладами, формування навичок проведення фізичного експерименту. Формування навичок фізичного моделювання прикладних задач майбутньої спеціальності.

Опис дисципліни
2 семестр навчання
Модуль 1: Кінематика. Динаміка матеріальної точки. Закони збереження. Тверде тіло в механіці. Механіка рідин. Елементи спеціальної теорії відносності.
Модуль 2: Макроскопічний стан. Перший закон термодинаміки. Другий закон термодинаміки. Статистичні розподіли. Явища перенесення. Реальні гази та рідкий стан.
Модуль 3: Електричне поле у вакуумі. Електричне поле у діелектриках. Провідники в електричному полі. Енергія електричного поля. Постійний електричний струм.
3 семестр навчання
Модуль 1: Магнітне поле у вакуумі. Магнітне поле в речовині. Електромагнітна індукція. Рівняння Максвелла.
Модуль 2: Коливальні процеси. Хвильові процеси. Інтерференція світла. Дифракція світла. Поляризація світла. Поширення світла в речовині.
Модуль 3: Теплове випромінювання. Фотони. Хвильові властивості мікрочастинок. Квантування фізичних величин. Фізика атомів і молекул. Випромінювання і спектри. Зонна теорія твердих тіл. Атомне ядро. Сучасна картина світу.

Методика викладання та методи навчання
З навчальної дисципліни заплановано проведення лекцій та паралельно з ними – практичних та лабораторних занять. Для організації самостійної роботи студентів проводяться консультації, які плануються у розкладі занять. У кожному семестрі студенти виконують одну контрольну роботу розрахункового характеру (розв'язання задач). Обсяг самостійної роботи студента становить приблизно 60% від загального обсягу навчальної роботи.
Контроль та оцінювання з навчальної дисципліни здійснюється за модульно-рейтинговою системою, прийнятою в університеті. Оцінюється засвоєння студентом теоретичного матеріалу, виконання практичних і лабораторних робіт, контрольних робот. Періодичність контролю: на кожному практичному та лабораторному занятті, підсумковий модульний контроль – кожного шостого навчального тижня (комплексна контрольна робота), підсумковий контроль – під час екзаменаційної сесії (іспит).

Лектор
Лисенко Олександр Володимирович, доктор фіз.-мат. наук, професор.


Мова викладання
Українська

LAST_UPDATED2