Головна сторінка Квантова механіка загальна інформація про дисципліну

Загальна інформація про дисципліну “Квантова механіка” для студентів заочного факультету СумДУ напрямку підготовки 6.090800 „Електроніка”


Термін, обсяг викладання
Дисципліна “Квантова механіка” є нормативною (обов'язковою) дисципліною циклу професійної та практичної підготовки. Термін викладання: 6-ий семестр навчання. Обсяг викладання: навчальна робота 81 год. Загальний обсяг аудиторної роботи (лекційні та практичні заняття) -12 год.

Мета і завдання викладання дисципліни
Надати студентам теоретичні знання з квантової механіки, що дозволять їм засвоїти пов’язані з майбутньою професією дисципліни, орієнтуватися у потоці наукової та технічної інформації, забезпечить можливість використання нових фізичних принципів у тих областях, в яких вони спеціалізуються.
Сформувати у студентів навички наукового мислення, фізичну картину світу, вірне розуміння меж придатності фізичних понять, законів, теорій, уміння оцінювати рівень достовірності результатів, отриманих за допомогою експериментальних або математичних методів дослідження.
Сформувати навички розв’язання типових задач із квантової механіки та тих, які необхідні студентам у майбутньому для вирішення професійних завдань.

Опис дисципліни
6 семестр навчання
Хвильова функція. Елементарна теорія лінійних операторів. Оператори фізичних величин. Повне рівняння Шредінгера. Властивості простору і часу та закони збереження. Принцип відповідності. Хвильовий пакет. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Стаціонарне рівняння Шредінгера. Розв’язання найпростіших одномірних задач квантової механіки. Квантова теорія атома водню. Просторова структура атома водню в стаціонарних станах. Спін електрона. Основні поняття і принципи механіки системи мікрочастинок. Наближені методи квантової механіки. Багатоелектронні атоми. Атом гелію. Теорія періодичної системи елементів. Момент імпульсу для системи мікрочастинок. Вектора модель атома. Спектральні властивості атомів. Поняття про природу хімічного зв’язку. Новітні досягнення та перспективи розвитку квантової механіки.

Лектор
Овчаренко Юрій Михайлович, канд. фіз.-мат. наук, доцент
Ромбовський Михайло Юрійович
Кафедра теоретичної фізики СумДУ.

Мова викладання
Українська

LAST_UPDATED2