Головна сторінка Загальна фізика методичні матеріали

 

Методичнi матерiали з дисциплiни "Фiзика" для студентiв  факультету  ЕлІТ СумДУ

Пам’ятка студенту з виконання індивідуального домашнього завдання (КР)

Пам’ятка студенту з підготовки та виконання лабораторної роботи

Критерії оцінок

Регламент дисципліни

2-й семестр викладання (1-й курс, весняний семестр)

План навчального процесу для студентiв 1 курсу факультету ЕлІТ  з дисциплiни "Фiзика" на весняний семестр 2016/2017 навчального року.

Питання до iспиту з дисциплiни "Фiзика" для студентiв 1-го курсу факультету ЕлІТ, весняний семестр 2016/2017 навчального року

3-й семестр викладання (2-й курс, осiннiй семестр)

План навчального процесу для студентiв 2 курсу факультету електронiки та iнформацiйних технологiй з дисциплiни "Фiзика" на осiннiй семестр 2016/2017 навчального року.

Питання до iспиту з дисциплiни "Фiзика" для студентiв 2-го курсу ЕлIТ, осiннiй семестр 2016/2017 навчального року

Програма для перегляду файлів у djvu/pdf форматі

Список лiтератури:

 1. Савельев И.В. Курс физики. Т.1. Механика. Молекулярная физика. - М.: Наука, 1989.
 2. Савельев И.В. Курс физики. Т.2. Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика.-М.:Наука,1989.
 3. Савельев И.В. Курс физики. Т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Фзика атомного ядра и элементарных частиц. - М.:Наука,1989.
 4. Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Пiвень Г.Ф. Курс фiзики: Навч. посiбник: У 2 кн. Книга 1. Фiзичнi основи механiки. Електрика i магнетизм. - 2-ге вид. - К.: Либiдь, 2001.
 5. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фiзики: Навч. посiбник: У 2 кн. Книга 2. Оптика. Фiзика атома i атомного ядра. Молекулярна фiзика i термодинамiка. - К.: Либiдь, 2001.
 6. Фізика: Конспект лекцій /Укладач О.В. Лисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2017. – Ч.1.
 7. Фізика: Конспект лекцій /Укладач О.В. Лисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – Ч.2.
 8. Гаркуша I.П., Курiнний В.П., Певзнер М.Ш. Збiрник задач з фiзики : Навч. посiбник/ За заг. ред. I.П. Гаркушi. - К.: Вища шк., 1995.
 9. Розв’язування задач із фізики : механіка, молекулярна фізика, термодинаміка: навчальний посібник / О. В. Лисенко, В. В. Коваль, М.Ю. Ромбовський. – Суми, Сумський державний університет, 2017.
 10. Розв’язування задач із фізики : електрика та магнетизм: навчальний посібник / О. В. Лисенко, Г.А.Олексієнко. – Суми, Сумський державний університет, 2017.
 11. Розв’язування задач із фізики: коливання, хвилі, оптика: навчальний посібник / О. В. Лисенко, В. В. Коваль, М.Ю. Ромбовський. – Суми, Сумський державний університет, 2014.
 12. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Фізика в електронній техніці” /Укладач  О.В.Лисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.
 13. Лабораторний практикум із загальної фізики : навч.  посібник / О.В. Лисенко. – Суми: Сумський державний університет, 2014.
 14. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1: Механика. Молекулярная физика. - 2-е изд., перераб. - М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. - 432 с.
 15. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.2: Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - 2-е изд., перераб. - М.: Наука, 1982. - 496 с.
 16. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. - 3-е изд., испр. - М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1987. - 320 с.
 17. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Учеб. пособие: Для вузов. В 5 т. Т. I. Механика. - 4-е изд., стереот. - М.: ФИЗМАТЛИТ;
  Изд-во МФТИ, 2005. - 560 с.
 18. Сивухин Д. В. Общий курс физики: Учеб. пособие: Для вузов. В 5 т. Т. II. Термодинамика и молекулярная физика. - 5-е изд., испр. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 544 с.
 19. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Учеб. пособие: Для вузов. В 5 т. Т. III. Электричество. - 4-е изд., стереот. - М.: ФИЗМАТЛИТ; Изд-во МФТИ, 2004. - 656 с.
 20. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Учеб. пособие: Для вузов. В 5 т. Т. IV. Оптика. - 3-е изд., стереот. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 792 с.
 21. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Учеб. пособие: Для вузов. В 5 т. Т. V. Атомная и ядерная физика. - 2-е изд., стереот. - М.: ФИЗМАТЛИТ; Изд-во МФТИ, 2002. - 784 с.
 22. Чертов А. Г., Воробьев А. А. Задачник по физике: Учеб. пособие для студентов вузов.— 4-е изд., перераб. и доп.— М.: Высш. шк., 1981.— 496 с.

До самостійної перевірки розрахунків у лабораторних роботах:

2.1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми

2.2 Перевірка другого закону динаміки поступального руху на машині Атвуда

2.3 Перевірка основного рівняння динаміки обертального руху за допомогою маятника Обербека

2.4 Експериментальне вивчення пружного і непружного ударів за допомогою балістичного маятника

3.1 Визначення відношень питомих теплоємнотей газів методом адіабатичного розширення

3.2 Дослідження коефіцієнта поверхневого натягу води та впливу на нього поверхнево-активних речовин

3.3 Визначення зміни ентропії у теплоізольованій системі за умови необоротного процесу

4.2 Визначення горизонтальної складової вектора індукції магнітного поля Землі

4.3 Визначення питомого заряду електрона за допомогою магнетрона

4.4 Вивчення кривої намагнічування та петлі гістерезису за допомогою осцилографа

5.1 Вивчення загасальних механічних коливань

6.1 Визанчення дожини світлової хвилі за допомогою дифракційної ґратки

6.2 Вивчення поляриметра та визначення за його допомогою концентрації цукрового розчину

7.2 Вивчення спектральних закономірностей у спектрі атому водню і визначення сталої Рідберга

7.4 Визначення лінійного коефіцієнта поглинання радіоактивного випромінювання

 

 


 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2