Головна сторінка Статистична фізика загальна інформація про дисципліну

Загальна інформація про дисципліну “Статистична фізика” для студентів фізико-технічного факультету СумДУ


Термін, обсяг викладання
Дисципліна «Статистична фізика» є нормативною (обов'язковою) дисципліною циклу професійної та практичної підготовки. Термін викладання: 4-ий семестр навчання. Обсяг викладання: навчальна робота 90 год. – 2,5 кредитів. Загальний обсяг аудиторної роботи (лекційні та практичні заняття) -40 год.

Мета і завдання викладання дисципліни
Надати студентам теоретичні знання з статистичної фізики, що дозволять їм засвоїти пов’язані з майбутньою професією дисципліни, орієнтуватися у потоці наукової та технічної інформації, забезпечить можливість використання нових фізичних принципів у тих областях, в яких вони спеціалізуються.
Сформувати у студентів навички наукового мислення, фізичну картину світу, вірне розуміння меж придатності фізичних понять, законів, теорій, уміння оцінювати рівень достовірності результатів, отриманих за допомогою експериментальних або математичних методів дослідження.
Сформувати навички розв’язання типових задач із статистично фізики та тих, які необхідні студентам у майбутньому для вирішення професійних завдань.

Опис дисципліни
4 семестр навчання
Модуль 2: Вступ. Методи аналітичної механіки. Фазовий простір. Функція розподілу. Розподіли Гіббса для квантових та класичних систем. Розподіли Максвелла та Больцмана. Практичне застосування розподілів Максвелла та Больцмана. Статистичне обґрунтування законів термодинаміки. Термодинамічні потенціали. Термодинамічні властивості класичних ідеальних газів.
Модуль 3: Квантові статистики Фермі-Дірака та Бозе-Ейнштейна. Застосування статистики Фермі-Дірака для опису системи електронів. Застосування статистики Бозе-Ейнштейна для описання системи бозонів. Теорія флуктуацій. Кінетичне рівняння Больцмана. Явища переносу. Системи зі змінною кількістю частинок. Хімічний потенціал. Теорія фазових переходів. Новітні досягнення та перспективи розвитку статистичної фізики.

Методика викладання та методи навчання
З навчальної дисципліни заплановано проведення лекцій та паралельно з ними – практичних занять. Для організації самостійної роботи студентів проводяться індивідуальні заняття під керівництвом викладача, які плануються у розкладі занять. Студенти виконують 2 індивідуальних завдання розрахункового типу (розв'язання задач). Обсяг самостійної роботи студента становить приблизно 50% від загального обсягу навчальної роботи.
Контроль та оцінювання з навчальної дисципліни здійснюється за модульно-рейтинговою системою, прийнятою в університеті. Оцінюється засвоєння студентом теоретичного матеріалу, виконання практичних та індивідуальних завдань. Періодичність контролю: на кожному практичному занятті, підсумковий модульний контроль – кожного шостого навчального тижня (комплексна контрольна робота, колоквіум), підсумковий контроль – під час екзаменаційної сесії (диференційований залік).

Лектор
Овчаренко Юрій Михайлович, канд. фіз.-мат. наук, доцент.
Кафедра теоретичної фізики СумДУ.

Мова викладання
Українська
LAST_UPDATED2