Головна сторінка Квантова механіка загальна інформація про дисципліну

Загальна інформація про дисципліну “Квантова механіка” для студентів фізико-технічного факультету СумДУ

Термін, обсяг викладання
Дисципліна «Квантова механіка» є нормативною (обов'язковою) дисципліною циклу професійної та практичної підготовки. Термін викладання: 4-ий семестр навчання. Обсяг викладання: навчальна робота 72 год. – 2 кредитів. Загальний обсяг аудиторної роботи (лекційні та практичні заняття) -30 год. 

Мета і завдання викладання дисципліни
Надати студентам теоретичні знання з квантової механіки, що дозволять їм засвоїти пов’язані з майбутньою професією дисципліни, орієнтуватися у потоці наукової та технічної інформації, забезпечить можливість використання нових фізичних принципів у тих областях, в яких вони спеціалізуються. Сформувати у студентів навички наукового мислення, фізичну картину світу, вірне розуміння меж придатності фізичних понять, законів, теорій, уміння оцінювати рівень достовірності результатів, отриманих за допомогою експериментальних або математичних методів дослідження. Сформувати навички розв’язання типових задач із квантової механіки та тих, які необхідні студентам у майбутньому для вирішення професійних завдань. 

Опис дисципліни
4 семестр навчання
Модуль 1: Вступ в квантову механіку. Хвильова функція. Елементарна теорія лінійних операторів. Оператори фізичних величин. Повне рівняння Шредінгера. Властивості простору і часу та закони збереження. Принцип відповідності. Хвильовий пакет. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Стаціонарне рівняння Шредінгера. Розв’язання найпростіших одномірних задач квантової механіки.
Модуль 2: Квантова теорія атома водню. Просторова структура атома водню в стаціонарних станах. Спін електрона. Основні поняття і принципи механіки системи мікрочастинок. Наближені методи квантової механіки. Багатоелектронні атоми. Атом гелію. Теорія періодичної системи елементів. Момент імпульсу для системи мікрочастинок. Вектора модель атома. Спектральні властивості атомів. Поняття про природу хімічного зв’язку. Новітні досягнення та перспективи розвитку квантової механіки.

Методика викладання та методи навчання
З навчальної дисципліни заплановано проведення лекцій та паралельно з ними – практичних занять. Для організації самостійної роботи студентів проводяться індивідуальні заняття під керівництвом викладача, які плануються у розкладі занять. Студенти виконують 2 індивідуальних завдання розрахункового типу (розв'язання задач). Обсяг самостійної роботи студента становить приблизно 50% від загального обсягу навчальної роботи. Контроль та оцінювання з навчальної дисципліни здійснюється за модульно-рейтинговою системою, прийнятою в університеті. Оцінюється засвоєння студентом теоретичного матеріалу, виконання практичних та індивідуальних завдань. Періодичність контролю: на кожному практичному занятті, підсумковий модульний контроль – кожного шостого навчального тижня (комплексна контрольна робота, колоквіум), підсумковий контроль – під час екзаменаційної сесії (диференційований залік). 

Лектор
Овчаренко Юрій Михайлович, канд. фіз.-мат. наук, доцент. Кафедра теоретичної фізики СумДУ. 

Мова викладання
Українська 

LAST_UPDATED2